BG Service Center

BG-Ser­vicet­jänst

Före­byg­gan­de ser­vice för din bils bästa

För­bru­kar din bil mer olja än normalt?

Har din bil bör­jat för­bru­ka mer bränsle?

Vill du ha en smi­digt fun­ge­ran­de växellåda?

Moder­na bilar i nord­li­ga kli­matförhål­lan­de­na krä­ver särs­kild omsorg och ser­vice. Det lyc­kas bäst med BG-servicetjänster.

Med ser­vicet­jäns­ter som utförs med BG-pro­duk­ter hål­ler for­do­nens tek­nik längre utan repa­ra­tionsåt­gär­der. I ser­vicet­jäns­ter­na ingår for­do­nets alla hydrau­lis­ka sys­tem. Det­ta förbätt­rar for­do­nens effek­ti­vi­tet, gör dem mer eko­no­mis­ka, tillför­lit­li­ga och mil­jö­vän­li­ga. BG-ser­vicet­jäns­ter­na gör for­do­nen mer eko­no­mis­ka, effek­ti­va och miljövänliga!