Backfäl­tin auto­huol­los­ta saat Bosch Car Ser­vicen sekä
BG huol­to­pal­ve­lut

Backfäl­tin Auto­huol­to Oy

Backfäl­tin Auto­huol­to perus­tet­tiin vuon­na 1984 pal­ve­le­maan niin yksi­tyi­sau­toi­li­joi­ta kuin autoalan yrityksiä.

Kuu­den hen­gen kor­jaa­mo­hen­ki­lö­kun­ta on sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­tuk­ses­sa, jot­ta tie­to­ta­so säi­lyy alan kehi­tyk­sen mukana.

Huol­lam­me niin ben­sii­ni- kuin die­se­lau­tot mer­kis­tä ja auton iäs­tä riip­pu­mat­ta. Hyvä pal­ve­lu on meil­le kunnia-asia.

BOSCH CAR SERVICE

Bosch Car Ser­vicen val­tuu­tet­tu­na kor­jaa­mo­na tar­joam­me asian­tun­te­van huol­to­pal­ve­lun sekä kor­jaus- että asennustyöt.

Toi­min­tam­me perus­tuu Boschin, maa­il­man suu­rim­man auto­teh­tai­den jouk­koon kuu­lu­van ali­hank­ki­jan, tie­to­tai­to ja alku­pe­räis­laa­tui­set varao­sat sekä erit­täin kehit­ty­nyt tes­taus­tek­niik­ka. Lue lisää Bosch Car Ser­vice ‑pal­ve­luis­ta.

Suo­ri­tam­me mm.

Ja on hyvä muis­taa, että meil­lä on myös kat­ta­va vali­koi­ma van­ho­jen Vol­von varaosia.

Mak­sa myö­hem­min – omaan tahtiisi

Ostaes­sa­si Bosch Car Ser­vice-kor­til­la valit­set mil­loin ja miten haluat mak­saa. Saat jopa 12 kuu­kaut­ta koro­ton­ta maksuaikaa.

Tilin hake­mi­nen on help­poa ja nope­aa. Voit teh­dä hake­muk­sen joko alla ole­vas­ta lin­kis­tä tai toi­mi­pai­kas­sa pai­kan pääl­lä. Saat las­kun vas­ta ostoa seu­raa­va­na kuu­kau­te­na ja voit sil­loin vali­ta mak­sat­ko koko sum­man ker­ral­la vai jous­ta­vas­ti eris­sä. Luo­to­nan­ta­ja on Resurs Bank AB Suo­men sivuliike.

- Et mak­sa ostok­sen teon yhtey­des­sä mitään

- 30–60 päi­vää ensim­mäi­seen eräpäivään

- Voit jakaa mak­sun osiin ja vali­ta sinul­le sopi­van maksuvaihtoehdon

- Tili on jat­ku­va luot­to, jota voit käyt­tää myös tule­viin ostoksiisi

HAE LUOTTOA TÄSTÄ

Saat luot­to­pää­tök­sen heti ja saat luo­ton käyt­töö­si, kun olet alle­kir­joit­ta­nut luot­to­so­pi­muk­sen säh­köi­ses­ti. Tämän jäl­keen voit käyt­tää tiliä mak­su­ta­pa­na toi­mi­pis­tees­sä näyt­tä­mäl­lä vain voi­mas­sa ole­van hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen kassalla.

Entä­pä kustannukset?

Mak­su­vaih­toeh­toVuo­si­kor­koLuottokulu/kk
30–60 pv0%0€
12 kk0%5,60€
24 kk12,90%5,60€
48 kk15% + Viitekorko5,60€

Vii­te­ko­rol­la tar­koi­te­taan kor­ko­lain 12 §:n mukais­ta vii­te­kor­koa, jon­ka Suo­men pank­ki jul­kis­taa puo­li­vuo­sit­tain ja jon­ka muut­tues­sa myös asiak­kaan koko­nais­kor­ko muut­tuu vas­taa­vas­ti. Koko­nais­kor­ko voi kui­ten­kin olla enin­tään 20 %. Kul­loin­kin voi­mas­sa ole­va koko­nais­kor­ko ilme­nee las­kuil­ta ja sitä peri­tään vain luo­ton mak­sa­mat­to­mal­le määrälle.

Esi­merk­kios­tos: 1 500 €, 12 kk mak­su­vaih­toeh­dol­la. Vuo­si­kor­ko: 0 %. Luottokulu/kk: 5,60 €. Todel­li­nen vuo­si­kor­ko: 4,01 %. Luo­ton kus­tan­nuk­set: 61,60 €. Mak­set­ta­va yhteen­sä: 1 561,60 €. Osamaksuerä/kk: 130,60 €, 12 erää. Bosch Car Ser­vice-kort­ti on jat­ku­va luot­to, jon­ka mini­mi­luot­to­ra­ja on 2 000 €. Luo­ton muus­ta käy­tös­tä voi seu­ra­ta kor­keam­pi tai alem­pi todel­li­nen vuo­si­kor­ko. Luo­to­nan­ta­ja: Resurs Bank AB Suo­men sivuliike.

Onko sinul­la jo tili?

Tar­vit­taes­sa voit myös itse korot­taa jo aiem­min avat­tua tiliä­si ohei­sen hake­mus­lin­kin kaut­ta: link­ki korotushakemukseen.

Voit tar­kis­taa tili­si sal­don kir­jau­tu­mal­la Resur­sin omil­le sivuil­le. Kir­jau­du omil­le sivuil­le tästä.

Jäi­kö jokin mietityttämään?

Ota yhteyt­tä Resur­sin asia­kas­pal­ve­luun arki­sin, puh. 09 622 4308.

Huol­to­pal­ve­lut

Powe­red by:

PLUS Paket­ti

 • Moot­to­rin puhdistus
 • Uuden öljyn suojaus
 • Auton tes­tia­jo
 • Palaut­taa ajettavuuden
 • Tur­val­li­sem­pi huoltoväli
 • Kor­kea­laa­tui­sem­pi suo­ja moottoriöljylle
 • Luo­tet­ta­vam­pi ja suo­ri­tus­ky­kyi­sem­pi moottori
 • Ilmas­toin­nin huol­to ja sisä­ti­lan desinfiointi

398€ / 12kk välein

Yllä­pi­toon

 • Moot­to­rin puhdistus
 • Uuden öljyn suojaus
 • Auton tes­tia­jo
 • Palaut­taa ajettavuuden
 • Tur­val­li­sem­pi huoltoväli
 • Kor­kea­laa­tui­sem­pi suo­ja moottoriöljylle
 • Luo­tet­ta­vam­pi ja suo­ri­tus­ky­kyi­sem­pi moottori

298€ / 12kk välein

Perus­huol­to

 • Öljy­jär­jes­tel­män puhdistus
 • Moot­to­riöl­jy* ja suodatin
 • 16 koh­dan tarkistus
 • Akku­tes­ti ja raportti

210€/ 6kk välein

*Kaik­ki huol­to­pa­ke­tit sisäl­tä­vät 5 lit­raa moot­to­riöl­jyä ja öljynsuodattimen

Nyky­ai­kai­set autot poh­joi­sis­sa ilmas­to-olo­suh­teis­sa vaa­ti­vat eri­tyis­tä huo­len­pi­toa ja kun­nos­sa­pi­to­huol­to­ja. BG-tuot­teil­la teh­tä­vien huol­to­pal­ve­lui­den avul­la ajo­neu­vo­jen tek­niik­ka kes­tää pidem­pään ilman korjaustoimenpiteitä.

Huol­to­pal­ve­lui­hin sisäl­ty­vät kaik­ki ajo­neu­vo­jen nes­te­jär­jes­tel­mät. Nämä lisää­vät ajo­neu­vo­jen tehok­kuut­ta, talou­del­li­suut­ta, luo­tet­ta­vuut­ta sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä.

BG-huol­to­pal­ve­lut yllä­pi­tä­vät ja paran­ta­vat ajo­neu­vo­jen talou­del­li­suut­ta, suo­ri­tus­ky­kyä sekä ympäristöystävällisyyttä!