Backfäl­tin Autopurkaamo

Auto­pur­kaa­mo­yk­sik­köm­me perus­tet­tiin vuon­na 1989 alku­vai­hees­sa lähin­nä kor­jaa­mon tar­pei­den takia. Vuon­na 1998 alkoi sel­väs­ti laa­jem­pi käy­tet­ty­jen ja uusien auton osien myynti.

Vuon­na 2012 teh­dyn laa­jen­nuk­sen myö­tä kor­jaa­mo­hal­li on nyt noin 2300 m². Lisäk­si piha­va­ras­toa meil­lä on noin 1,6 hehtaaria.

Pää­merk­ki­nä varao­sis­sa on Vol­vot, mut­ta vali­koi­maan kuu­luu myös mui­den merk­kien osia. Tuhan­sis­ta pure­tuis­ta autois­ta noin 80 pro­sent­tia on ollut Volvoja.

Vuo­sit­tain puram­me noin 150 autoa ja niis­tä myy­tä­vät osat myym­me laa­tu­tar­kas­tet­tu­na toi­min­ta­ta­kuul­la. Osa nyky­ään puret­ta­vis­ta autois­ta tuo­daan maa­han ulko­mail­ta, joten yleen­sä osis­sa ei esiin­ny ruos­tet­ta lainkaan.

Auto­jen pur­ku sekä varao­sa­myyn­ti työl­lis­tää 5–6 henkilöä.

Auto­no­sis­sa mark­ki­na-alu­ee­nam­me on koko Suo­mi, ja tilauk­sia hoi­de­taan myös ulko­mail­le. Osat toi­mi­tam­me pää­asias­sa Mat­ka­huol­lon, Pos­tin ja DB Schen­ke­rin kautta.

Ostam­me pur­kuau­to­ja jat­ku­vas­ti – niin kola­ri­au­to­ja kuin vie­lä toi­mi­via auto­ja­kin. Kaut­tam­me saat viral­li­sen romu­tus­to­dis­tuk­sen, min­kä avul­la omis­ta­ja voi päät­tää vas­tuut esi­mer­kik­si ajo­neu­vo­ve­ros­ta sekä vakuu­tuk­sis­ta.
Voim­me myös nou­taa romu­tet­ta­via auto­ja lähialueelta.

Ota yhteyt­tä, pal­ve­lem­me mie­lel­läm­me juu­ri sinua!

Olem­me myös Suo­men auto­kier­rä­tyk­sen val­tuu­tet­tu vas­taan­ot­to­pis­te.
Lue tar­kem­min Suo­men auto­kier­rä­tyk­sen sivuilta

Vuon­na 2021 aloi­tim­me sylin­te­ri­kan­sien koneis­tuk­set. Asian­tun­ti­jam­me teke­vät asen­nuk­set sekä tar­vit­ta­vat tes­tauk­set ja koneis­tus­työt sylinterikansiin.