Hos Backfält bil­ser­vice får du Bosch Car Ser­vice och
BG Ser­vicet­jäns­ter

Backfälts Bil­ser­vice Ab

Backfälts Bil­ser­vice grun­da­des 1984 för att bet­jä­na såväl pri­vat­bi­lis­ter som före­tag inom bilbranschen.

Vår verks­tads­per­so­nal med sex ans­täll­da del­tar regel­bun­det i utbild­ning för att upprätthål­la sin kuns­kaps­nivå i takt med utvecklin­gen inom branschen.

Vi ser­var både ben­sin- och die­sel­bi­lar oav­sett mär­ke och bilens ålder. Bra ser­vice är en heders­sak för oss.

BOSCH CAR SERVICE

Som auk­to­ri­se­rad verks­tad för Bosch Car Ser­vice ger vi sak­kun­nig ser­vice samt utför både repa­ra­tions- och installationsarbeten.

Vår verk­sam­het grun­dar sig på Boschs kun­nan­de och reserv­de­lar av ursprungs­kva­li­tet samt på avance­rad test­tek­nik. Bosch är en av värl­dens störs­ta under­le­ve­ran­tö­rer till bil­fa­bri­ker. Läs mera om Bosch Car Ser­vice ‑tjäns­ter.

Vi utför bl.a.

Och det är bra att kom­ma ihåg att vi också har ett brett urval av reserv­de­lar till gam­la Volvo-bilar.

Du kan också beta­la med Bosch Ser­vice kor­tet. Ansök om Bosch ser­vice kor­tet här.

Ser­vicet­jäns­ter

Powe­red by:

PLUS-paket

 • Motor­ren­gö­ring
 • Nytt oljes­kydd
 • Bil­prov­kör­ning
 • Åters­täl­ler körbarheten
 • Säkra­re underhållsintervall
 • Högre kva­li­tetss­kydd för motorolja
 • En mer pålit­lig och högpres­te­ran­de motor
 • Underhåll av luft­kon­di­tio­ne­ring och inomhusdesinfektion

398€ / var 12:e månad

Underhåll

 • Motor­ren­gö­ring
 • Nytt oljes­kydd
 • Bil­prov­kör­ning
 • Åters­täl­ler körbarheten
 • Säkra­re underhållsintervall
 • Högre kva­li­tetss­kydd för motorolja
 • En mer pålit­lig och högpres­te­ran­de motor

298€ / var 12:e månad

Grund­ser­vice

 • Ren­gö­ring av oljesystem
 • Motorolja* och filter
 • Ändring av klausul 16
 • Bat­te­ri­test och rapport

210€/ sjät­te månad

*Alla ser­vice­pa­ke­ter innehål­ler 5 liter motorolja och filter 

Moder­na bilar i nord­li­ga kli­mat krä­ver särs­kild sköt­sel och underhåll. Med hjälp av underhållst­jäns­ter som utförs med BG-pro­duk­ter hål­ler for­dons­tek­ni­ken längre utan reparationer.

Underhållst­jäns­ter omfat­tar alla for­dons­väts­ke­sys­tem. Des­sa ökar for­do­nens effek­ti­vi­tet, eko­no­mi, tillför­lit­lig­het och miljövänlighet.

BG underhållst­jäns­ter underhål­ler och förbätt­rar for­don­se­ko­no­mi, pres­tan­da och miljövänlighet!