Backfälts Bilservice

Backfälts Bil­ser­vice

Backfälts Bil­ser­vice grun­da­des 1984 för att bet­jä­na såväl pri­vat­bi­lis­ter som före­tag inom bilbranschen.

Som auk­to­ri­se­rad verks­tad för Bosch Car Ser­vice ger vi sak­kun­nig ser­vice samt utför både repa­ra­tions- och ins­tal­la­tion­sar­be­ten.

Vår verk­sam­het grun­dar sig på Boschs kun­nan­de och reserv­de­lar av ursprungs­kva­li­tet samt på avance­rad test­tek­nik. Bosch är en av värl­dens störs­ta under­le­ve­ran­tö­rer till bil­fa­bri­ker. Läs mera om Bosch Car Ser­vice ‑tjäns­ter.

Vår verks­tads­per­so­nal med sex ans­täll­da del­tar regel­bun­det i utbild­ning för att upprätthål­la sin kuns­kaps­nivå i takt med utvecklin­gen inom branschen.

Vi ser­var både ben­sin- och die­sel­bi­lar oav­sett mär­ke och bilens ålder. Bra ser­vice är en heders­sak för oss.

I BG Ser­vice Cen­ter får du alla hög­kva­li­ta­ti­va ser­vicet­jäns­ter som utförs med BG-pro­duk­ter och tack vare dem hål­ler bilens tek­nik längre än nor­malt utan reparationsåtgärder.

Vi utför bl.a.

Och det är bra att kom­ma ihåg att vi också har ett brett urval av reserv­de­lar till gam­la Volvo-bilar.

Du kan också beta­la med Bosch Ser­vice kor­tet. Ansök om Bosch ser­vice kor­tet här.