Backfäl­tin auto­huol­los­ta saat Bosch Car Ser­vicen sekä
BG huol­to­pal­ve­lut

Backfäl­tin Auto­huol­to Oy

Backfäl­tin Auto­huol­to perus­tet­tiin vuon­na 1984 pal­ve­le­maan niin yksi­tyi­sau­toi­li­joi­ta kuin autoalan yrityksiä.

Kuu­den hen­gen kor­jaa­mo­hen­ki­lö­kun­ta on sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­tuk­ses­sa, jot­ta tie­to­ta­so säi­lyy alan kehi­tyk­sen mukana.

Huol­lam­me niin ben­sii­ni- kuin die­se­lau­tot mer­kis­tä ja auton iäs­tä riip­pu­mat­ta. Hyvä pal­ve­lu on meil­le kunnia-asia.

BOSCH CAR SERVICE

Bosch Car Ser­vicen val­tuu­tet­tu­na kor­jaa­mo­na tar­joam­me asian­tun­te­van huol­to­pal­ve­lun sekä kor­jaus- että asennustyöt.

Toi­min­tam­me perus­tuu Boschin, maa­il­man suu­rim­man auto­teh­tai­den jouk­koon kuu­lu­van ali­hank­ki­jan, tie­to­tai­to ja alku­pe­räis­laa­tui­set varao­sat sekä erit­täin kehit­ty­nyt tes­taus­tek­niik­ka. Lue lisää Bosch Car Ser­vice ‑pal­ve­luis­ta.

Suo­ri­tam­me mm.

Ja on hyvä muis­taa, että meil­lä on myös kat­ta­va vali­koi­ma van­ho­jen Vol­von varaosia.

Voit myös mak­saa käte­väs­ti Bosch Ser­vice ‑kor­til­la. Hae kort­tia täyt­tä­mäl­lä yksi­tyis­hen­ki­löi­den luot­to­ha­ke­muk­sen täs­tä.

Huol­to­pal­ve­lut

Powe­red by:

PLUS Paket­ti

 • Moot­to­rin puhdistus
 • Uuden öljyn suojaus
 • Auton tes­tia­jo
 • Palaut­taa ajettavuuden
 • Tur­val­li­sem­pi huoltoväli
 • Kor­kea­laa­tui­sem­pi suo­ja moottoriöljylle
 • Luo­tet­ta­vam­pi ja suo­ri­tus­ky­kyi­sem­pi moottori
 • Ilmas­toin­nin huol­to ja sisä­ti­lan desinfiointi

398€ / 12kk välein

Yllä­pi­toon

 • Moot­to­rin puhdistus
 • Uuden öljyn suojaus
 • Auton tes­tia­jo
 • Palaut­taa ajettavuuden
 • Tur­val­li­sem­pi huoltoväli
 • Kor­kea­laa­tui­sem­pi suo­ja moottoriöljylle
 • Luo­tet­ta­vam­pi ja suo­ri­tus­ky­kyi­sem­pi moottori

298€ / 12kk välein

Perus­huol­to

 • Öljy­jär­jes­tel­män puhdistus
 • Moot­to­riöl­jy* ja suodatin
 • 16 koh­dan tarkistus
 • Akku­tes­ti ja raportti

210€/ 6kk välein

*Kaik­ki huol­to­pa­ke­tit sisäl­tä­vät 5 lit­raa moot­to­riöl­jyä ja öljynsuodattimen

Nyky­ai­kai­set autot poh­joi­sis­sa ilmas­to-olo­suh­teis­sa vaa­ti­vat eri­tyis­tä huo­len­pi­toa ja kun­nos­sa­pi­to­huol­to­ja. BG-tuot­teil­la teh­tä­vien huol­to­pal­ve­lui­den avul­la ajo­neu­vo­jen tek­niik­ka kes­tää pidem­pään ilman korjaustoimenpiteitä.

Huol­to­pal­ve­lui­hin sisäl­ty­vät kaik­ki ajo­neu­vo­jen nes­te­jär­jes­tel­mät. Nämä lisää­vät ajo­neu­vo­jen tehok­kuut­ta, talou­del­li­suut­ta, luo­tet­ta­vuut­ta sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä.

BG-huol­to­pal­ve­lut yllä­pi­tä­vät ja paran­ta­vat ajo­neu­vo­jen talou­del­li­suut­ta, suo­ri­tus­ky­kyä sekä ympäristöystävällisyyttä!