Backfältin autohuolto

Backfäl­tin Auto­huol­to Oy

Bäckfäl­tin Auto­huol­to perus­tet­tiin vuon­na 1984 pal­ve­le­maan niin yksi­tyi­sau­toi­li­joi­ta kuin autoa­lan yrityksiä.

Bosch Car Ser­vicen val­tuu­tet­tu­na kor­jaa­mo­na tar­joam­me asian­tun­te­van huol­to­pal­ve­lun sekä kor­jaus- että asennustyöt.

Toi­min­tam­me perus­tuu Boschin, maa­il­man suu­rim­man auto­teh­tai­den jouk­koon kuu­lu­van ali­hank­ki­jan, tie­to­tai­to ja alku­pe­räis­laa­tui­set varao­sat sekä erit­täin kehit­ty­nyt tes­taus­tek­niik­ka. Lue lisää Bosch Car Ser­vice ‑pal­ve­luis­ta.

Kuu­den hen­gen kor­jaa­mo­hen­ki­lö­kun­ta on sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­tuk­ses­sa, jot­ta tie­to­ta­so säi­lyy alan kehi­tyk­sen mukana.

Huol­lam­me niin ben­sii­ni- kuin die­se­lau­tot mer­kis­tä ja auton iäs­tä riip­pu­mat­ta. Hyvä pal­ve­lu on meil­le kunnia-asia.

BG Ser­vice Cen­te­reis­tä saat kaik­ki kor­kea­laa­tui­set BG-tuot­teil­la teh­tä­vät huol­to­pal­ve­lut, joi­den avul­la auto­jen tek­niik­ka kes­tää tavan­omais­ta pidem­pään ilman korjaustoimenpiteitä.

Suo­ri­tam­me mm.

Ja on hyvä muis­taa, että meil­lä on myös kat­ta­va vali­koi­ma van­ho­jen Vol­von varaosia.

Voit myös mak­saa käte­väs­ti Bosch Ser­vice ‑kor­til­la. Hae kort­tia täyt­tä­mäl­lä yksi­tyis­hen­ki­löi­den luot­to­ha­ke­muk­sen täs­tä.