Backfälts Bil­de­mon­te­ring

Vår bil­de­mon­te­ring­sen­het grun­da­des i bör­jan av 1989 främst på grund av verks­ta­dens behov. 1998 inled­de vi en klart stör­re för­sälj­ning av begag­na­de och nya bildelar.

Tack vare utbygg­na­den 2012 uppgår verks­tads­hal­len nu till ca 2 300 m². Des­su­tom har vi på går­den ett lage­rområ­de på cir­ka 1,6 hektar.

Huvud­mär­ket bland reserv­de­lar­na är Vol­vo, men i sor­ti­men­tet ingår också delar av andra mär­ken. Cir­ka 80 procent av de tusen­tals demon­te­ra­de bilar­na har varit Vol­vo-bilar.
Var­je år demon­te­rar vi ca 150 bilar och till de delar som vi säl­jer ger vi efter en kva­li­tets­kont­roll funk­tions­ga­ran­ti. En del av de bilar som vi nu demon­te­rar impor­te­ras från utlan­det, vil­ket innebär att delar­na i all­män­het inte har någon rost alls.

Vår bil­de­mon­te­ring och för­sälj­ning av reserv­de­lar sys­sel­sät­ter 5–6 personer.

Inom bil­de­lar är vårt mark­nad­sområ­de hela Fin­land, och bes­täll­nin­gar skic­kas också utom­lands. Delar­na leve­re­ras huvud­sakli­gen via Mat­ka­huol­to, Pos­ti och DB Schenker.

Vi köper kon­ti­nuer­ligt demon­te­rings­bi­lar – både kroc­ka­de bilar och också bilar som ännu fun­ge­rar. Via oss får du ett officiellt skrot­ning­sin­tyg, med vil­ket äga­ren kan avs­lu­ta sina ans­var t.ex. gäl­lan­de for­donss­katt och för­sä­krin­gar.
Vi kan också i närområ­det avhäm­ta bilar som ska skrotas.

Kon­tak­ta oss, vi bet­jä­nar gär­na just dig!

Vi är också en auk­to­ri­se­rad mot­tag­ningsplats för bilå­ter­vin­ning i Fin­land.
Läs när­ma­re på webbplat­sen för bilå­ter­vin­ning i Finland »

År 2021 bör­ja­de vi med mas­kin­bear­bet­ning av topplock. Våra exper­ter utför ins­tal­la­tio­ner samt nöd­vän­di­ga tes­ter och arbe­ten med mas­kin­bear­bet­ning av topplock.