Integri­tets­po­licy

Upp­da­te­rad 16.6. 2021

Regis­te­rans­va­rig

Backfälts Bil­ser­vice Ab
Adress: Salo­bac­ka­vä­gen 4

68410 NEDERVETIL

www.backfalt.fi

FO-num­mer 0668611–1

Ans­va­rig för registerärenden

Mår­ten Backfält
+358 (0)40 823 4100
marten@backfalt.fi

1. Regi­strets namn

Backfälts Bil­ser­vice Ab:s kund- och kundgrupps­re­gis­ter samt marknadsföringsregister.

2. Upp­gif­ter i registret

Kun­dupp­gif­ter och upp­gif­ter om kundre­la­tio­nen samt mark­nadsfö­rings­re­la­te­ra­de uppgifter.

3. Upp­gif­ter som sam­las in i registret

Övri­ga upp­gif­ter som sam­las in om en kund eller en kundgrupp vid använd­ning av tjänsterna

4. Syf­te med registret

Per­so­nupp­gif­ter behand­las inom ramen för vad och på de sätt som per­so­nupp­gifts­la­gen (523/99) och EU:s all­män­na datas­kyddsfö­rord­ning (679/2016) tillå­ter och krä­ver. Regi­stret används i enlig­het med befint­li­ga lagar och förordningar:

När det gäl­ler upp­gif­ter­na som sam­las i regi­stret och använd­nin­gen av dem följs till alla delar de grun­der som anges i lagar och förord­nin­gar och vid använd­ning av upp­gif­ter­na iakt­tas upp­gifts­be­hand­la­rens och den regis­te­rans­va­ri­ges ans­var och skyldigheter.

Syf­tet med mark­nadsfö­rings­re­gi­stret är kom­mu­ni­ka­tion, infor­ma­tion och vid behov att genomfö­ra oli­ka direkt­mark­nadsfö­ringsåt­gär­der, som exem­pel­vis e‑postmeddelanden, tele­fon­sam­tal eller att ta kon­takt på andra sätt som den regi­stre­ra­de önskar.

5. Regi­strets regel­mäs­si­ga uppgiftskällor

6. Överlå­tel­se av lagen­lig infor­ma­tion och överfö­ring av infor­ma­tion utanför EU eller Euro­peis­ka eko­no­mis­ka samarbetsområdet

Upp­gif­ter­na överlåts eller säljs inte till tred­je part utanför kundre­la­tio­nen. Upp­gif­ter­na överlåts inte utom­lands eller utanför EU eller EES.

I syf­te att säkers­täl­la kva­li­te­ten på tjäns­ten kan vi läm­na ut upp­gif­ter till våra tek­nis­ka samar­bets­part­ner, som endast behand­lar upp­gif­ter­na inom ramen för det som krävs för att till­han­dahål­la tjäns­ten. Samar­bets­part­ner­na använ­der inte upp­gif­ter­na till andra ändamål eller överlå­ter eller säl­jer upp­gif­ter­na till tred­je part.

Upp­gif­ter­na som sam­las in om tjäns­ter­na spa­ras och läm­nas vid behov ut till sys­tem­le­ve­ran­tö­rer som möj­lig­gör tjäns­ten och regis­ter som fasts­tälls av dem i den mån det är nöd­vän­digt för att möj­lig­gö­ra tjäns­ten och enligt det som bes­krivs i sys­tem­le­ve­ran­tö­rens integritetspolicy.

7. Princi­per för skydd av registret

I behand­lin­gen av per­so­nupp­gif­ter följs föru­tom god infor­ma­tions­han­te­ringspraxis även akt­sam­het­splik­ten och skyl­dig­he­ten att skyd­da upp­gif­ter enligt datas­kydds­lags­tift­nin­gen. Regi­stret är skyd­dat för använd­ning av utomståen­de och är tek­niskt skyd­dat både när det gäl­ler den regis­te­rans­va­ri­ge och sys­tem­le­ve­ran­tö­rer­na. I data­ö­verfö­rin­gen används de data­ö­verfö­ringss­kydd och den praxis som krävs enligt lagar och förordningar.

Endast den per­so­nal på Backfälts Bil­ser­vice Ab vars arbet­supp­gif­ter krä­ver behand­ling av upp­gif­ter­na i regi­stret har tillgång till regi­stret och per­so­nupp­gif­ter­na. Använd­nin­gen av regi­stret är skyd­dad genom per­son­li­ga användar-ID:n och löse­nord. Backfält Bil­ser­vice Ab:s per­so­nal för­bin­der sig till tyst­nad­splikt och sekretess.

I behand­lin­gen av per­so­nupp­gif­ter vid­tas nöd­vän­di­ga åtgär­der för att skyd­da per­so­nupp­gif­ter från obe­hö­rig åtkomst och mot oav­sikt­lig eller olaglig för­lust, ändring, överlå­tel­se, överfö­ring eller annan olaglig han­te­ring. Upp­gif­ter som spa­ras och behand­las digi­talt lig­ger i data­ba­ser som skyd­das med brand­väg­gar, löse­nord och andra tek­nis­ka åtgär­der. Upp­gif­ter som han­te­ras på pap­per för­va­ras i lås­ta utrymmen.

8. Lagrings­tid och ‑kri­te­rier för personuppgifter

Per­so­nupp­gif­ter spa­ras endast så län­ge som det är nöd­vän­digt. Tid­punk­ter­na för bort­tag­ning av upp­gif­ter och praxi­sen för bort­tag­ning fasts­tälls och förål­dra­de upp­gif­ter och upp­gif­ter som inte behövs tas bort. Det kan också vara ett lags­tad­gat krav på lagring av personuppgifter.

9. Kakor

Vi använ­der kakor på vår webbplats. En kaka är en liten text­fil som skic­kas till använ­da­rens dator och spa­ras där, som inte ska­dar använ­dar­nas dato­rer eller filer.
Syf­tet med kakor är att förbätt­ra och anpas­sa använ­da­rens använ­da­rupple­vel­se på webbplat­sen samt ana­ly­se­ra och förbätt­ra webbplat­sens funk­tio­ner och innehåll. Upp­gif­ter som sam­lats in med hjälp av kakor kan även använ­das för att rik­ta kom­mu­ni­ka­tion och mark­nadsfö­ring samt opti­me­ra mark­nadsfö­ringsåt­gär­der.
Syf­tet med använd­nin­gen av kakor är att förbätt­ra besö­ka­rens använ­da­rupple­vel­se på vår webbplats samt ana­ly­se­ra och förbätt­ra webbplat­sens funk­tio­ner och innehåll. Vi använ­der tjäns­ten Google Ana­ly­tics för att sam­la in och ana­ly­se­ra upp­gif­ter. Du kan läsa mer om deras använd­ning av kakor på deras egna sidor om datas­kydd och säker­het.

Besö­ka­re kan inte iden­ti­fie­ras enbart med hjälp av kakor. Upp­gif­ter­na man fått med hjälp av kakor kan emel­ler­tid kopplas till upp­gif­ter man even­tuellt fått in om använ­da­ren i andra sam­man­hang, exem­pel­vis när använ­da­ren fyl­ler i ett for­mu­lär på vår webbplats.

Föl­jan­de upp­gif­ter sam­las in med hjälp av kakor:

Använ­da­re som besö­ker våra webb­si­dor har möj­lig­het att när som helst för­hin­dra använd­nin­gen av kakor genom att ändra ins­täll­nin­gar­na i webblä­sa­ren. I de fles­ta webblä­sa­re kan man avak­ti­ve­ra kak­funk­tio­nen och ta bort kakor som redan sam­lats in. Om man för­hin­drar använd­ning av kakor kan det påver­ka funk­tio­ner­na på webbplatsen.

10. Den regi­stre­ra­des rättigheter

Per­so­nupp­gifts­la­gens 26 § och EU:s GDPR-förord­ning (679/2016) ger den regi­stre­ra­de rätt att grans­ka vil­ka upp­gif­ter om honom eller hen­ne som sam­lats in av Backfälts Bil­ser­vice Ab.

Den regi­stre­ra­de får grans­ka de per­so­nupp­gif­ter som finns spa­ra­de i regi­stret genom att skic­ka en begä­ran om insyn till den ans­va­ri­ga för det skrift­li­ga regi­stret. I begä­ran ska per­son­be­teck­ning och unders­krift framgå. Begä­ran om insyn kan även framfö­ras per­son­li­gen till Backfälts Bil­ser­vice Ab på ett av före­ta­gets verksamhetsställen.

Den regi­stre­ra­de har rätt att be om rät­tel­se av felak­ti­ga upp­gif­ter som gäl­ler honom eller hen­ne, bort­tag­ning av per­so­nupp­gif­ter­na från regi­stret eller flytt av upp­gif­ter­na till en annan regis­te­rans­va­rig. Rät­ten gäl­ler dock inte upp­gif­ter vars beva­ran­de bland annat krävs på grund av en lags­tad­gad skyl­dig­het. His­to­ris­ka upp­gif­ter som finns spa­ra­de i regi­stret kan på begä­ran överlå­tas till per­so­ner som använ­der tjäns­ten i den mån som det berör dem.

Den regi­stre­ra­de har rätt att neka till att upp­gif­ter­na används i direkt­reklam, dis­tansför­sälj­ning eller annan direkt­mark­nadsfö­ring samt för opi­nions- och marknadsundersökningar.

Den regi­stre­ra­de kan få elekt­ro­nisk direkt­mark­nadsfö­ring om den regi­stre­ra­de har gett sitt sam­tyc­ke till det. Den regi­stre­ra­de har rätt att när som helst åter­kal­la sitt samtycke.

Even­tuel­la tvis­ter löser man i förs­ta hand genom för­hand­lin­gar med den regi­stre­ra­de. Den regi­stre­ra­de har rätt att även ta ären­det röran­de behand­ling av per­so­nupp­gif­ter vida­re för under­sök­ning av dataskyddsmyndigheterna.