Garan­ti och returneringar

Kon­tak­ta all­tid först för­säl­ja­ren för att kom­ma öve­rens om din returnering!

Du har 14 dagars retur­ne­rings- och bytes­rätt. Den pro­dukt som du retur­ne­rar eller byter ska natur­ligt­vis vara oan­vänd och för­pac­kad i originalförpackningen.

Retur­ne­ra all­tid föl­je­se­deln eller kvit­tot samt ett doku­ment där orsa­ken till retur­ne­rin­gen framgår. Des­sa doku­ment ska all­tid bifo­gas med den del som du vill retur­ne­ra eller rekla­me­ra, så att vi kan sam­man­koppla retur­ne­rin­gen med rätt beställning.

Vi löser inte ut paket som skic­kas mot postförs­kott. Bifo­ga med din retur­ne­ring ditt kon­to­num­mer och dina kon­tak­tupp­gif­ter så att vi kan kre­di­te­ra returneringen.

Backfälts Bildemontering 

Skaftgränd 1
68410 Nedervetil
040 7332 493040 7694 493
purkaamo@backfalt.fi
Mån — Fre: 08:00–16:45